Galvena
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu sasniegumi
Atbalsts skolēniem
Skolas vide
Skolas resursi
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Iepirkumi

Top.LV

Skolas vide:

Skolas stiprās puses:
Skola ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību pie savas skolas. Administrācija ar štata locekļiem konsultējas par visu, kas notiek vai atgadījies skolā. Skolas darbinieki izteic apmierinātību par darbu skolā. Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Skolā ir daudz funkcionālu un mūsdienīgu telpu.