Galvena
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu sasniegumi
Atbalsts skolēniem
Skolas vide
Skolas resursi
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Iepirkumi

Top.LV

Skolas resursi:

Skolas stiprās puses:
     Dibinātājs skolu nodrošina ar finansu līdzekļiem. Materiāltehnisko resursu izmantojums ir efektīvs. Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

     Šo vasaru, sagatavojot skolu jaunajam mācību gadam, mēs esam raženi un veiksmīgi strādājuši:
  Atsvaidzinājuši MIC telpas un foajē pie MIC, nokrāsojot sienas un grīdas klātas ar grīdas segumu;
  Trenažieru zālē nokrāsotas sienas;
  Atsvaidzināti skolas gaiteņi, piekrāsojot sienas un radiatorus, koka durvis pārklātas ar laku;
  Sadarbībā ar klašu vecākiem, veikts remonts četros kabinetos;
  Pakāpeniski tiek nomainīti gaismas ķermeņi skolas klasēs un gaiteņos;
  Klašu telpās nokrāsotas grīdas;
  Četros kabinetos nomainīti skolēnu krēsli;
  Desmit kabinetos nomainītas skolēnu galda virsmas;

     Lielākie skolas ieguldījumi:
  nomainīti logi 103., 104.,105., 106., 108.(zobārsts), 300., 301., 302., 303., 304., 305., 305a. kabinetos,
ēdnīcas gatavošanas blokā viens logs;
  Tika veikts remonts skolas aktu zālē;
  Pasūti jauni aizkari aktu zālē un aktu zāles skatuvei.