Galvena
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu sasniegumi
Atbalsts skolēniem
Skolas vide
Skolas resursi
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Iepirkumi

Top.LV

Mācīšana un mācīšanās:

2006 / 2007 m.g:
Stundu saraksts Olaines 2. vidusskolā 2006 - 2007 m.g


Mācību stundu laiki:
        1.   8.10 - 8.50
        2.   9.00 - 9.40
        3.   9.50 - 10.30
        4. 10.45 - 11.25
        5. 11.45 - 12.25
        6. 12.45 - 13.25
        7. 13.35 - 14.15
        8. 14.20 - 15.00
        9. 15.05 - 15.45
      10. 15.50 - 16.30


Mācīšana un mācīšanās:

Skolas stiprās puses:
Skolai ir politika, kas kontrolē mācību procesa kvalitāti. Efektīvi izmantotas daudzveidīgas mācīšanas metodes. Mācību process ir saistīts ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Skolā izveidota pozitīva mācīšanās vide. Vērtēšanas un pašvērtēšanas sistēma ir pozitīvs motivators labākam mācību darbam. Produktīvā ir vērtējuma procesā iegūtās informācijas analīze. Ir izmantotas daudzpusīgas metodes vecāku izglītošanai un iesaistīšanai skolas darbā. Skolas sniegtā informācija ir regulāra, kvalitatīva un lietderīga.