Galvena
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu sasniegumi
Atbalsts skolēniem
Skolas vide
Skolas resursi
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Iepirkumi

Top.LV

Mācību saturs:

Skolas stiprās puses:
  Izglītības programmas ir licencētas.
  Visos mācību priekšmetos skolotāju tematiskie plāni balstās uz valsts standarta prasībām .
  Mācību priekšmetu programmas atbilst realizējamai izglītības programmai.
  Skolā ir izveidota mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniska datu bāze.Mācību saturs:

Skola īsteno 5 izglītības programmas:
  Vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
  Vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas novirziena programma.
  Vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena ekonomikas un politikas mācību programma.
  Mazākumtautību pamatizglītības programma (2.modelis)
  Mazākumtautību pirmskolas izglītības programma.