Galvena
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu sasniegumi
Atbalsts skolēniem
Skolas vide
Skolas resursi
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Iepirkumi

Top.LVInformācija:


       Olaines 2. vidusskolas kolektīvs sveic pilsētas Domi, savu skolēnu vecākus un Olaines pilsētas iedzīvotājus mūsu pilsētas 40 gadu jubilejā!

       Izsakām lielu pateicību pilsētas Domei par ciešo sadarbību, atsaucību mūsu vajadzībām un lūgumiem, dāsni sniegto materiālo balstu, bez kura šodien mūsu darbs nav iedomājams – jaunais laikmets ienāk arī mūsu skolā, prasīdams modernu mācību tehnoloģiju, augsta līmeņa profesionālo meistarību, jaunu skatījumu uz daudzām lietām.
       Novēlam savai pilsētai nepārtraukti un vispusīgi attīstīties, lai ikviens Olaines iedzīvotājs varētu teikt ar lepnumu „Tā ir mana pilsēta!”


Mūsu pasākumi:


Lai palielināt, nospiediet šeit Lai palielināt, nospiediet šeit Lai palielināt, nospiediet šeit Lai palielināt, nospiediet šeit

Lai palielināt, nospiediet šeit Lai palielināt, nospiediet šeit Lai palielināt, nospiediet šeitInformācija:


Pēc skolas akreditācijas komisijas atzinuma skolas stiprās puses ir:

  Jauniešu iesaistīšana projektu darbu izstrādē sadarbībā ar pašvaldību.
  Skolēnu zinātniski pētniecisko un projektu darbu izstrādes stimulēšana.
  Demokrātijas principu iedzīvināšana.
  Plašs un daudzveidīgs piedāvājums interešu izglītībā.
  Mērķtiecīga un rezultatīva sadarbība ar skolas dibinātāju telpu, fiziskās vides sakārtošanā un pedagogu tālākizglītībā.
  Skolotāju tālākizglītības sistēma skolā.
  Plaša bibliotēka, lasītava, metodiski informatīvais centrs.
  Mērķtiecīga mācību ekskursiju kā metodes izmantošana.
  Darbs ar talantīgiem skoleniem.
  Labi izstrādāta skolēnu atbildības kārtība par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
  Saliedēta un kompetenta skolas vadības komanda.
  Izstrādāta skolēnu pamudinājumu un apbalvojumu kārtība.Informācija:

Par mums:
Skolas adrese: Skolas iela 1, Olainē, LV-2114; e-pasts: o2vsk@jelgava.lv
Skolas kods: 201303
Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 2013901129
Akreditācijas lapa Nr.1345 izdota 2006.gada 3.aprīlī
Izglītības iestādes akreditācijas termiņš 2012.gada 9.marts
Dibinātājs Olaines pašvaldība, dibināšanas gads 1976


Vesture:

Skolas direktori:
1976.g.- 1978.g. Valērijs Dobroštans,
1978.g.- 1999.g. Inna Potapova,
1999.g.- 2003.g. Guntis Jurkevičs
no 2003.g. Ludmila Osipova tel./fakss 7963582


Olaines 2.vidusskolas attīstības vīzija:


 Skola ir iestāde, kas atvārta pārmaiņām, tā ir elastīga, profesionāla un mērķtiecīga.
 Skolā mācās visi, skolotāju komanda ir stabila un vērtību orientēta.
 Skola ir vieta, kur bērnus māca būt patstāvīgiem, apzināties vērtības, apvienojot darbu ar teoriju, un prast izmantot to praksē.
 Skola dod izglītības iespējas visiem, arī bērniem ar speciālajām vajadzībām.
 Skolā ir līdzsvars starp skolas fizisko un garīgo vidi, skolas gaisotnei jāveicina mācīšanās.
 Skola apzinās savu lomu pilsētā, rajonā, valstī un Eiropā, piedalās dažādu projektu īstenošanā.